รัก ล้มบัลลังก์ Anne Sebba

ISBN:

Published: August 2014

Paperback

368 pages


Description

รัก ล้มบัลลังก์  by  Anne Sebba

รัก ล้มบัลลังก์ by Anne Sebba
August 2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 368 pages | ISBN: | 3.64 Mb

ขาพเจาไมสามารถแบกภาระความรับผิดชอบอันใหญหลวงและปฏิบัติหนาทีแหงองคพระมหากษัตริย...โดยปราศจากความชวยเหลือและการสนับสนุนจากสตรีทีขาพเจารักวอลลิส ซิมปสัน เกิดมาอยางสามัญชน ผูไขวขวาหาชีวิตทีรำรวยขึน ซึงในยุคสมัยของเธอ ผูหญิงคนหนึงจะมีชีวิตทีดีขึนไดกดMoreข้าพเจ้าไม่สามารถแบกภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงและปฏิบัติหน้าที่แห่งองค์พระมหากษัตริย์...โดยปราศจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากสตรีที่ข้าพเจ้ารักวอลลิส ซิมป์สัน เกิดมาอย่างสามัญชน ผู้ไขว่ขว้าหาชีวิตที่ร่ำรวยขึ้น ซึ่งในยุคสมัยของเธอ ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็ด้วยการสมรส หญิงสาวผู้นี้จึงต้องพัฒนาต้นทุน ของตัวเองเพื่อให้ต้องใจบุรุษมีฐานะ ตั้งแต่รสนิยมการแต่งกาย การเข้าสังคม ไปจนถึงการปรนเปรอในห้องนอน แต่ใครจะคาดคิดว่าเธอจะเป็นที่ต้องพระทัยของกษัตริย์อังกฤษ นั่นคือ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8!

เธอไม่ยอมให้องค์กษัตริย์ทรงเห็นเธอเป็นเพียงดอกไม้ริมทาง แต่เธอพิสูจน์คุณค่าในตัวเองว่าเธอคู่ควรแก่ฐานะคู่ชีวิตของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ด วอลลิส ซิมป์สัน หญิงสาวสามัญชน เป็นชาวอเมริกัน และมีสามีมาแล้วถึงสองคน เธอคนนี้มีดีอะไร พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 ถึงกับยอมสละบัลลังก์เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับเธอ หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "รัก ล้มบัลลังก์":


thesilent1.com

©2014-2015 | DMCA | Contact us